NAZIM İMAR PLANLARI

Varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plandır. (3194 Sayılı İmar Kanunu’na ait Tanımlar Bölümünden alınmıştır)

UYGULAMALI İMAR PLANLARI

Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve esaslarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve 1/1000 ölçekte düzenlenen raporuyla bir bütün olan plandır.

KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ PROJELERI

Doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik çevreye ilişkin verilerin analizlerine ve değerlendirmelerine dayalı yapısal ve bitkisel peyzaj planlama çalışmaları yanında mühendislik ve teknolojiden de faydalanarak, sağlıklı sürdürülebilir ve görsel kalitesi yüksek yaşam çevresi yaratmayı amaçlayan kentsel tasarım çalışmaları yapmaktayız.

KENT BILGI SISTEMI

Kent ve kentliye ait bilgilerin belirli yöntemlerle (anket, tespit, fotoğraflama) toplanması sonrasında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)aracılığıyla; sorgulanabilir, yenilenebilir, eklenebilir ve analiz paftaları üretebilecek düzeyde bir veri tabanı oluşturulmaktadır.

PLAN DEĞIŞIKLIKLERI

Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleridir.

DANIŞMANLIK HIZMETLERI

İlgili hizmet konularımızda (kent planlama, kent bilgi sistemleri, kentsel tasarım ve peyzaj, alan araştırmaları vb. ) proje yönetimi, araştırma, analiz çalışmaları yürütmekteyiz.